Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka

        Cywilizacja sprawia, że odwieczna równowaga i prawa natury obowiązujące w leśnych ekosystemach zostały zachwiane, co bezpośrednio wpływa na zamieszkujące tam zwierzęta. Między innymi z tego powodu utrzymanie ich odpowiedniej liczebności ,sposoby troski  nad nimi, a także zapobieganie wyrządzanym przez nie szkodom na polach i w lasach stanowią niezbędną część zrównoważonej gospodarki zasobami leśnymi .Realizacją tych zadań zajmuje się łowiectwo

        Łowiectwo jest zespołem przemyślanych , zaplanowanych i skoordynowanych działań mających na celu racjonalne gospodarowanie populacjami  gatunków  zwierząt łownych z uwzględnieniem zasad ochrony przyrody, potrzeb gospodarki  leśnej i rolnej, także uwarunkowań ekonomicznych.

        Gospodarka łowiecka na terenie Nadleśnictwa Drygały prowadzona jest  w 12 obwodach o powierzchni 65 342,00 ha( w tym powierzchnia leśna stanowi26 740,00 ha)

Teren dzierżawiony przez Koła Łowieckie :
„Cyranka" dwa obwody

„Daniel" jeden obwód

„ Las" jeden obwód

„Ryś"  jeden obwód

 „Trop"  dwa obwody

zajmuje ogółem 40 387,00 ha. z czego 13 608,00 ha stanowią lasy.

         Pozostałą część zajmuje  Ośrodek Hodowlo Zwierzyny Nadleśnictwa Drygały. Składa się on z pięciu wyłączonych z dzierżawy obwodów łowieckich. Powierzchnia  ogólna stanowi 24 955 ha w tym leśna 13 132 ha.  Ośrodek Hodowli Zwierzyny usytułowany jest na terenie czynnego poligonu wojskowego założonego  jeszcze w Prusach Wschodnich w 1890 r. zwanego dalej Poligonem Orzysz. Poligon jest krainą otwartych wrzosowisk, niedostępnych trzcinowisk, brzezin bagiennych  i rozległych łozowisk. Ograniczona presja człowieka sprawia, że są one idealnym terenem dla rozwoju i rozrodu  bardzo rzadkiego i skrajnie zagrożonego kuraka w Polsce jakim  jest cietrzew.

  

W Ośrodku Hodowli Zwierzyny najliczniejszymi przedstawicielami zwierzyny łownej są:

sarna europejska 735 szt.

jeleń szlachetny 559 szt.

łoś 240 szt.

dzik 160szt.

   

Zwierzynę drobną reprezentują : zające szaraki, lisy ,jenoty, borsuki, kuny leśne i domowe, tchórze, norki amerykańskie ,kaczki , gęsi, gołębie i słonki.

Występują tu licznie ssaki chronione takie jak : wilk, wydra i bóbr.

Nadleśnictwa Drygały  prowadzi  gospodarkę łowiecką  w Ośrodku Hodowli Zwierzyny  opierając się o plany hodowlano łowieckie, zgodnie z zasadami ekologii, oraz racjonalnej gospodarki leśnej i rolnej.

Na te cele w Ośrodku Hodowlo  Zwierzyny Nadleśnictwo uprawia 61 ha poletek oraz 200 ha łąk a w okresach zimowego niedoboru  wykłada karmę .

Realizacji planów sprzyja bogata infrastruktura łowiecka w terenie w postaci  czatowni ,ambon i stanowisk  strzeleckich  metodą „szwedzką".

 

Jarosław Wołkowycki