Wydawca treści Wydawca treści

Rekultywacja poligonów

Nadleśnictwo DRYGAŁY uczestniczy w realizacji projektu „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP”

Projekt realizowany w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego UE Infrastruktura i Środowisko – strona programu www.pois.gov.plw ramach działania 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. Koszt całkowity projektu to 130 mln zł. Jest on realizowany na terenie całej Polski w 58 nadleśnictwach, a jego działania obejmują zasięgiem obszar około 30 000 ha.

Celem projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenom pozostającym w zarządzie PGL LP zdegradowanym w wyniku działań wojskowych.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

1.    Wykonanie rozpoznania saperskiego i oczyszczenia z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych

2.    Ocena przyrodnicza terenów

3.    Ocena geośrodowiskowa terenów

4.    Usuwanie zanieczyszczeń gruntowych

5.    Rozbiórka lub zabezpieczenie obiektów powojskowych i porządkowanie terenu

6.    Przygotowanie i rewitalizacja podłoża gruntowego

7.    Działania związane z ochroną gatunków i siedlisk

8.    Odnowa i przebudowa drzewostanów z dostosowaniem ich składu gatunkowego do warunków siedliskowych

Wszelkie informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Jednostki Realizującej Projekt – Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które z ramienia beneficjenta Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe koordynuje projekt.

Adres strony internetowej projektu:

www.ckps.lasy.gov.plzakładka Projekty dla LP – Rekultywacja poligonów